FAQs

Regulaminy

Regulamin korzystania z serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU W DOMENIE VERBALEGIS.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie verbalegis.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

 1. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na podstawie Regulaminu.
 2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie
 3. Usługodawca zastrzega, iż Serwis nie stanowi źródła prawa.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

DEFINICJE

 1. Usługodawca – Biuro Prawne Stanisławscy s.c., ul. Wycieczkowa 33 A, 91 -518 Łódź, NIP: 726-252-60-89, Regon: 470101234.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
 3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

ZAKRES USŁUG

 

Główną Usługą świadczoną przez Usługodawcę są szkolenia. Stanowi ona usługę płatną. Przeglądanie i odczytywanie informacji w Serwisie jest bezpłatne, dla użytkownika, który wykupi abonament dostępu lub otrzyma kod dostępu na jednym ze szkoleń .

Podanie danych jest niezbędne jedynie do korzystania z Usługi oferowanych przez Usługodawcę szkoleń.

 

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  1. Możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego.
  2. Możliwość zapisania się i przesyłanie newsletterów do Usługobiorców. Warunkiem korzystania z newslettera jest potwierdzenie linku przesłanego w chwili rejestracji na wskazaną elektroniczną skrzynkę pocztową. W każdym czasie Usługobiorcy przysługuje możliwość wypisania się z newslettera, o czym zostaje pouczony na etapie rejestracji.
  3. Możliwość przesyłania Usługodawcy drogą elektroniczną informacji związanych z tematyką Serwisu. Usługodawca zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.
  4. Możliwość odpłatnego uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych.
 3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.
 4. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 5. Usługodawca oświadcza, że na jego stronach są wykorzystywane pliki cookies.

ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, wysłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego materiału w Serwisie).
  1. Zawarcie niektórych umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług, w szczególności dotyczy to oferowanych przez Usługodawcę szkoleń. Rejestracja nie dotyczy sporządzanych opinii prawnych, przeprowadzenia audytu.
  2. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą.
  3. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu.
  4. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, niezbędnych do realizacji oferowanego szkolenia.
  5. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania płatnej Usługi (oferowanego szkolenia) z przyczyn od niego niezależnych, dokonując niezwłocznie zwrotu wniesionej opłaty za szkolenie na rachunek wskazany przez Usługobiorcę.

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIA I INNE USŁUGI
Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi szkolenia po jej opłaceniu przez Usługobiorcę, chyba że zostaną przyjęte przez strony inne ustalenia.

 1. Wysokość wnoszenia opłaty za szkolenia Usługodawca określa w Serwisie. Sposób wniesienia opłaty ustala się w sposób następujący: opłata za szkolenie zostaje wniesiona przez Usługobiorcę przed szkoleniem nie później niż  w termie 3 dni. Na tej podstawie Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT. Wniesienie opłaty może nastąpić na wyraźne życzenie Usługobiorcy po zakończonym szkoleniu na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT. Termin płatności zostaje określony na 14 dni, chyba że zostanie ustalony na wniosek Usługobiorcy dłuższy termin.
 2. Usługobiorcy – na jego wyłączną odpowiedzialność – przysługuje prawo zaznaczenia, że korzysta ze zwolnienia z podatku VAT w zakresie usługi szkolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorzystanie ze zwolnienia następuje na podstawie zaznaczenia wyznaczonego w tym celu pola w elektronicznym formularzu zgłoszenia na szkolenie. Usługobiorca obowiązany jest równocześnie do złożenia stosownego oświadczenia – według wzoru zamieszczonego w Serwisie – oraz przesłania go do Usługodawcy. Niezachowanie tych warunków, skutkować będzie wystawieniem faktury VAT z naliczonym podatkiem, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 3. Płatności realizuje się na rachunek Usługodawcy:

PKO BP S.A. I / O w  Łodzi  81 1020 3352 0000 1602 0009 7758

Termin, miejsce, dane osób zgłoszonych oraz cena za szkolenie podawane są w wiadomości elektronicznej wysyłanej na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

 1. Wskazane w zgłoszeniu na szkolenie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do wykonania Usługi szkolenia, w tym sporządzenia certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu. Podany adres mailowy uczestnika oznacza wyrażenie zgody do przekazania informacji dotyczącej szkoleń świadczonych przez Usługodawcę oraz informacji prawnych. W każdym czasie na  wniosek zgłoszonego na szkolenie uczestnika jego adres mailowy zostanie natychmiast usunięty z prowadzonej ewidencji.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne (szkolenia ) w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to Usługi płatnej (szkolenia), która została opłacona.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.
 6. Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy biuro@stanislawscy.pl.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

 1. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Wiadomości i informacje zamieszczane w Serwisie nie stanowią źródeł prawa, a ich wykorzystanie następuje na ryzyko i odpowiedzialność Usługobiorcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 1. a)    za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
 2. b)    za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 3. c)     za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.stanislawscy.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

 1. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 2. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 4. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 6. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY
Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z chwilą jej wykonania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej biuro@stanislawscy.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 08.08.2016r.

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Biuro Prawne Stanisławscy s.c., zwana dalej „BPS”, informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, zwanym dalej „Serwisem”, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani rekomendacji w zakresie instrumentów prawnych. Zamieszczane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

W celu skorzystania z usług i produktów BPS, użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.

BPS dokłada starań by materiały zamieszczone w Serwisie były zrozumiałe i przydatne dla użytkowników, nie ponosi jednak odpowiedzialności za decyzje użytkowników podejmowane wyłącznie na podstawie materiałów zamieszczonych w Serwisie bez uprzedniego dokładnego zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa do Serwisu jako całości przysługują BPS, zaś prawa do zamieszczanych informacji, artykułów i opinii należą do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie. Zarówno Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki lub materiały podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty. BPS nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże podmiotów.