Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej

Mam pytanie: czy pracownik może dochodzić wypłaty nagrody jubileuszowej w sytuacji, gdy wykazuje się 30-letnim stażem pracy i jej nie otrzymał u poprzedniego pracodawcy /nie przewidywał tego regulamin pracy/. Teraz jest zatrudniony u pracodawcy, u którego regulamin wynagradzania pracy przewiduje wypłatę nagrody jubileuszowej, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w budżetówce, bez wymaganego stażu u tego pracodawcy.

W regulaminie jest zapis: „Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody”.

Czy brak uprawnienia do nagrody jubileuszowej u poprzedniego pracodawcy, należy uważać, jako nabycie prawa do nagrody jubileuszowej i jej przepadek, a może nabycie uprawnienia nastąpiło dopiero u nowego pracodawcy.

Byłabym bardzo wdzięczna za odpowiedź. Od kilku dni przeszukuję Internet i nie znałam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.

 

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnie obowiązującym. Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują wypłacania nagrody jubileuszowej. Podstawę prawną jej nabycia stanowią przepisy obowiązujące u danego pracodawcy, z którym pracownik nawiązał stosunek pracy. Grupą wyjątkową są pracownicy sfery budżetowej, dla których nagrody jubileuszowe gwarantują przepisy uchwalane przez poszczególne resorty, regulujące uprawnienia danej grupy zawodowej. Inni pracodawcy nie mają obowiązku wypłacania nagrody jubileuszowej, jednak nie ma przeszkód, aby podjąć decyzję o jej wypłacaniu, dokonując odpowiedniego zapisu w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, a czasami wprowadzając zapis do umowy o pracę. Wówczas w przepisach wewnątrzzakładowych określają sami zasady nabywania prawa oraz wypłacania nagród. Przepisy zakładowe mogą w różny sposób regulować nabywanie prawa do nagrody jubileuszowej, jak i zasady jej wypłacania.

Pracodawców można podzielić na kilka grup, w zależności od tego, czy wypłacają nagrody jubileuszowe:

a) pracodawcy nie wypłacający nagród jubileuszowych,

b) pracodawcy wypłacający nagrody jubileuszowe po zaliczeniu do aktualnego zatrudnienia wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia i inne okresy zaliczalne,

c) pracodawcy wypłacający nagrody jubileuszowe po zaliczeniu jedynie okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Najczęściej nagrody jubileuszowe obliczane są według zasad ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Niekiedy stosuje się inne zasady jej obliczania, wobec braku przepisów ogólnie obowiązujących.

Nagrody jubileuszowe wypłaca się niezwłocznie po nabyciu do nich prawa, chyba, że przepisy zakładowe stanowią inaczej.

Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2002 r. (I PKN 820/00, Pr. Pracy 2002/7-8/49), stwierdził, że gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym i przepisy płacowe mogą kształtować do niej prawo w sposób samodzielny i swobodny. Jednakże pominięcie przy ustalaniu prawa do gratyfikacji pewnych okresów pozostawania w zatrudnieniu, a uwzględnienie innych, wymaga wyraźnej regulacji.

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje po nabyciu przez pracownika prawa do nagrody.

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 lutego 1990 r., III PZP 57/89, (OSNC 1990, nr 10 – 11, poz. 125) pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy, uprawniającego do tej nagrody.

W uchwale z dnia 21 maja 1991r. I PZP 16/91, (OSNC 1992, nr 1, poz. 10) Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą, lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Przykład:

Pracodawca ustalił, że pracownik podejmując pracę w dniu 20 sierpnia 2011r., legitymował się stażem: 29 lat, 8 miesięcy i 28 dni. Upływ 30 lat pracy zawodowej i nabycie prawa do nagrody jubileuszowej nastąpi za 3 miesiące i 2 dni, czyli 18 listopada 2011r. Jest to dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy zawodowej.

Przykład:

Pracownik pracuje u pracodawcy od dnia 10 września 1991r. Jest to jego pierwsza praca zawodowa. Pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy w dniu 9 września 2011r.

Roszczenie o zapłatę nagrody jubileuszowej przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, kiedy stało się wymagalne, tj. od dnia spełnienia przez pracownika przesłanek do jej nabycia – z chwilą uzyskania odpowiedniego stażu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 r., I PKN 189/99, OSNAPiUS 2000/22/819).

Nabycie prawa do nagrody następuje w zakładzie pracy zatrudniającym pracownika w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody. Wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika do niej prawa. Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa się pod warunkiem, że pracownik pozostaje w dniu upływu wymaganego okresu w zatrudnieniu u pracodawcy, który wypłaca nagrody lub nagrodę za dany okres.

Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest nie tylko upływ wymaganego okresu, ale także treść przepisów obowiązujących u danego pracodawcy. Nie wystarczy pozostawać w zatrudnieniu, ale ważne jest, czy pracodawca wypłaca nagrody jubileuszowe w ogóle lub za dany okres.

Jeżeli pracownikowi upłynął okres pracy 25 lat w czasie zatrudnienia u pracodawcy, który nie przewidział w swoich przepisach wypłaty nagród jubileuszowych, to oznacza, że pracownik nie nabył prawa do nagrody jubileuszowej. Nie można nabyć prawa do czegoś, czego nie ma.

Podejmując zatrudnienie u następnego pracodawcy, pracownik nie nabędzie prawa do nagrody za okres, który upłynął u poprzedniego pracodawcy, gdyż zobowiązanym do wypłaty nagrody jest ten pracodawca, który zatrudnia pracownika w dniu upływu wymaganego okresu i nagrody takie wypłaca. Pracownik podejmując zatrudnienie u nowego pracodawcy rozpoczyna pracę z okresem przekraczającym wymagany staż pracy. Pracownikowi nie przysługuje roszczenie wobec nowego pracodawcy o wypłacenie nagrody jubileuszowej.

W powyższej sytuacji można jedynie wystąpić z prośbą o wypłatę nagrody jubileuszowej, do której pracownik nie nabył prawa u poprzedniego pracodawcy.

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej może nastąpić również na skutek wprowadzenia przepisów przewidujących ich wypłatę. W dniu wprowadzenia nagród jubileuszowych pracownik może nie być jeszcze uprawniony do nagrody, może być uprawniony do jednej nagrody lub może nastąpić zbieg prawa do kilku nagród. W przypadku zbiegu prawa do nagród jubileuszowych zawsze wypłaca się nagrodę za najwyższy okres zatrudnienia.

Prawo do nagrody jubileuszowej ustala się w oparciu o przepisy obowiązujące u danego pracodawcy w dniu, w którym pracownik osiąga pewien okres zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do nagrody. W opisanej w pytaniu sytuacji, pracownik nie nabył prawa do nagrody jubileuszowej u żadnego z pracodawców.

Pracownik może dokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej również po ustaniu zatrudnienia.

 

Podstawa prawna:

  • uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 lutego 1990 r., III PZP 57/89, OSNC 1990, nr 10 – 11, poz. 125,
  • wyrok Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 r., I PKN 189/99, OSNAPiUS 2000/22/819,
  • wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2002 r., I PKN 820/00, Pr. Pracy 2002/7-8/49,
  • wyrok Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2008r., II PK 292/07

 

Zygmunt Stanisławski

16 lipca 2011r.

dodano: 3 stycznia 2012 19:01; oglądano: 7635 razy

Zobacz także:Created by Nuvola.pl