Jak obliczyć dodatek wyrównawczy pracownikowi zachowującemu prawo do dodatku za wysługę lat za czas choroby

Pracownica zatrudniona na stanowisku kucharki dostała wypowiedzenie z dniem 01.12.2011r. warunków umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy (od 01.01.2012r. zaczęliśmy korzystać z usługi firmy zewnętrznej).

Do 31.12.2011r. wynagrodzenie jej wynosiło:

- wynagrodzenie zasadnicze     1.474,00 zł

- dod. stażowy 20%                         294,80 zł

Razem:                                1.768,80 zł          

W związku z tym, że pracownica przyjęła zaproponowane warunki od dnia 01.03.2012r. przeszła na stanowisko pokojowej za wynagrodzeniem:

 - wynagrodzenie zasadnicze    1.389,00 zł

- dod. stażowy 20%                         277,80 zł

i zmienny składnik – dodatek za pracę w porze nocnej.

Pracownica ma skończone 56 lat, więc wypłacamy jej dodatek wyrównawczy – jest to kwota ruchoma ze względu na różne kwoty dodatku nocnego.

Pracownica otrzymała wynagrodzenie:

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

1389,00 zł

1389,00 zł

1389,00 zł

1389,00 zł

277,80 zł

277,80 zł

277,80 zł

277,80 zł

-

15,40 zł (dod. nocny)

30,08 zł (dod.nocny)

88,08 zł (dod. nocny)

-

-

3,24 zł średnia za urlop

-

102,00 zł

(dod. wyrównawczy)

86,96 zł

(dod. wyrównawczy)

68,68 zł

(dod. wyrównawczy)

13,92 zł

(dod. wyrównawczy)

1768,80 zł

1768,80 zł

1768,80 zł

1768,80 zł

 

Problem powstał w miesiącu lipcu 2012r., w którym pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie za okres 27.06-26.07.2012r. tj. 30 dni (zwolnienie dostarczono po wypłacie za miesiąc czerwiec 2012).

Wypłaciliśmy jej wynagrodzenie za czas choroby 527,94 (14 dni)

a)    zasiłek chorobowy 603,36 zł (16 dni)

b)   dodatek stażowy 277,80 zł (który nie wchodzi do podstawy chorobowego)

c)    dodatek wyrównawczy w kwocie  5,94 zł (do 80% wynagrodzenia)

Razem: 1.415,04 zł (80% z kwoty 1.768,80 zł)

Nie jesteśmy pewni, czy postąpiliśmy prawidłowo.

Prawo do dodatku wyrównawczego przysługuje pracownikom w ściśle określonych przez przepisy sytuacjach, do których należy miedzy innymi przypadek pracownicy w wieku przedemerytalnym, a dokładnie, której brakuje nie mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli z chwilą osiągnięcia tego wieku będzie mogła skorzystać z emerytury, której pracodawca wręczył wypowiedzenie warunków pracy i płacy z przyczyn niedotyczących pracownicy. Oczywiście warunkiem wypłaty dodatku wyrównawczego jest przyjęcie przez pracownicę warunków pracy i płacy zaproponowanych przez pracodawcę.

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 nr 90 poz. 844 z późn. zm.), jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje do końca okresu, w którym korzystałaby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy.

Na podstawie art. 10 ust. 1 przepis ten znajduje również odpowiednie zastosowanie, jeżeli dochodzi do zwolnień indywidualnych u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników.

Dodatek wyrównawczy stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem, do którego pracownica była uprawniona przed zmianą wynagrodzenia, a wysokością wynagrodzenia po zmianie.

Pracownica przed zmianą uprawniona była do stałych składników wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia zasadniczego (1474 zł) oraz dodatku za wysługę lat (294,80 zł), co dawało łączna kwotę 1768,80 zł.  Od 1 stycznia 2012r. wynagrodzenie wynosiło 1666,80 zł. Kwota 102 zł, jako różnica między tymi kwotami stanowi wartość dodatku wyrównawczego, który powinien być wypłacany co miesiąc, pod warunkiem przepracowania przez pracownicę, wymaganej przez wymiar czasu pracy, liczby godzin pracy. Każdy przypadek braku prawa do wynagrodzenia, np. z powodu urlopu bezpłatnego, czy też choroby pracownika, powoduje zmniejszenie wypłacanego dodatku wyrównawczego.

Z uwagi na fakt, że pracodawca dokonał wypowiedzenia zmieniającego pracownicy w okresie ochronnym, tzn. w okresie krótszym niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego należy wypłacać dodatek wyrównawczy w stałej miesięcznej kwocie, która wynosi  102 zł za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, bez względu na to jakie wynagrodzenie faktycznie pracownica osiągnie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Oznacza to, że nawet wówczas, gdy pracownica za czas przepracowany uprawniona będzie do wynagrodzenia wyższego niż przed jego obniżeniem dodatek wyrównawczy będzie wypłacony, w tym przypadku w kwocie 102 zł

Przykład:

Wynagrodzenie pracownicy, której brakują 3 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, uprawniona była do stałych składników w łącznej wysokości 2000 zł. Z uwagi na zmiany organizacyjne pracodawca wypowiedział pracownicy dotychczasowe warunki pracy i płacy. Pracownica wyraziła zgodę na nowe warunki. Po wprowadzonych zmianach pracownica otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1800 zł. Pracodawca, z uwagi na okres ochronny przez 3 lata obowiązany jest wypłacać pracownicy dodatek wyrównawczy w stałej miesięcznej kwocie 200 zł. Po 12 miesiącach pracy pracodawca zmienił warunki wynagradzania na korzyść pracownicy podnosząc wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz składniki pochodne liczone od wynagrodzenia zasadniczego. Aktualne wynagrodzenie pracownicy wynosi 2300 zł, czyli jest wyższe od należnego przed wypowiedzeniem zmieniającym. Mimo, że wynagrodzenie pracownicy jest wyższe o 300 zł od tego, do jakiego była uprawniona przed wypowiedzeniem zmieniającym, pracodawca do końca okresu ochronnego, czyli przez 24 miesiące obowiązany jest w dalszym ciągu wypłacać dodatkową kwotę 200 zł, zwaną przez przepisy dodatkiem wyrównawczym.

Przykład:

Pracownik uprawniony do miesięcznego dodatku wyrównawczego w kwocie 250 zł, we wrześniu 2012r. pracował w godzinach nadliczbowych, uzyskując wynagrodzenie przewyższające o 580 zł należne wynagrodzenie przed obliczeniem dodatku wyrównawczego. Nie miało to jednak wpływu na prawo do dodatku wyrównawczego, gdyż jego wypłata jest niezależna od aktualnie osiąganego przez pracownika wynagrodzenia. Pracodawca do końca okresu ochronnego, a jest to działacz związkowy, zobowiązany jest wypłacać kwotę 250 zł.

Każdy przypadek braku prawa do wynagrodzenie powoduje, że ustalona miesięczna kwota dodatku wyrównawczego musi być zmniejszona.

Zasady zmniejszania zostały określone w § 8 – 10 rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych przez Kodeks pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.).

Z uwagi na to, że w lipcu 2012r. pracownica przedstawiła zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy w okresie 27 czerwca – 26 lipca 2012r., tj. 30 dni, należało skorygować kwotę należną za czerwiec 2012r., gdyż zaświadczenie zostało przedłożone już po wypłacie wynagrodzenia za czerwiec 2012r.

Poniżej przedstawiony zostaje sposób obliczenia wynagrodzenia za czerwiec oraz lipiec 2012r.

Wykazane w pytaniu wynagrodzenie za czerwiec 2012r. przed korektą z powodu choroby i wypłaty wynagrodzenia chorobowego wynosiło:

a)    wynagrodzenie zasadnicze: 1389 zł

b)    wysługa lat: 277,80 zł

c)    dodatek nocny: 88,08 zł

d)    dodatek wyrównawczy: 13,92 zł

Przedstawione wyliczenie wykazuje nieprawidłowość w wypłacie dodatku wyrównawczego, którego wysokość została bezpodstawnie zaniżona o kwotę dodatku nocnego, który w żaden sposób nie może wypłynąć na wartość wcześniej obliczonego dodatku wyrównawczego. Pracodawca obowiązany był za miesiąc czerwiec 2012r., oczywiście przy założeniu, że pracownik nie choruje, wypłacić kwotę 1856,88 zł (1389 + 277,80 + 88,08 + 102).

Zauważyć również można, że wypłacona kwota za urlop wypoczynkowy w maju 2012r. również wpłynęła (obok dodatku nocnego) na zmniejszenie kwoty dodatku wyrównawczego. Tym samym wynagrodzenie za maj 2012r. zostało zaniżono o kwotę 71,92 zł (3,24 + 68,68).

W przedstawionej w pytaniu sytuacji mamy do czynienia, ze szczególną sytuacją, gdyż chory pracownik zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat przebywając na zwolnieniu lekarskim.

Poniżej przedstawione zostaną trzy sposoby obliczenia dodatku wyrównawczego:

Sposób I.

Pracownik nie (...) 

 

Dostęp do materiałów jest zablokowany. Musisz się zalogować.

Zaloguj się

Login
Hasło


lub załóż nowe konto

dodano: 14 sierpnia 2012 23:19; oglądano: 5472 razy

Zobacz także:Created by Nuvola.pl