Akta osobowe w formie elektronicznej – stanowisko PIP z 9 kwietnia 2010r. (GPP-87-4560-29/10/PE/RP)

Wyświetleń: 879

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 9 KWIETNIA 2010 R. W SPRAWIE PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (GPP-87- 4560-29/10/PE/RP)

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe. Przepis ten w ust. 2 określa, z jakich części składają się akta osobowe i jakie dokumenty powinny być zgromadzone w poszczególnych częściach. W myśl ust. 3 dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych części powinna (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.