Chorego pracownika można zwolnić z pracy

Wyświetleń: 789
W dniu 9 stycznia 2014r. pracownik przystąpił do pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy o godzinie 700.  Natomiast o godzinie 900 został poproszony o stawienie się w dziale kadr. Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu. Udał się na stanowisko pracy, a następnie oświadczył, że udaje się do lekarza, gdyż jest chory. Rzeczywiście w dniu następnym (10 stycznia 2014r.) powiadomił telefonicznie, że jest niezdolny do pracy w okresie 9 – 16 stycznia 2014r. i zwolnienie lekarskie dostarczy niebawem. W dniu 17 stycznia 2014r. przystępując do pracy stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów Kodeksu pracy, gdyż otrzymał je w dniu, w którym lekarz stwierdził jego niezdolność do pracy i złoży w tej sprawie odwołanie do sądu pracy. Nasze pytanie brzmi: czy pracodawca naruszył przepisy wypowiadając umowę o pracę choremu pracownikowi?

Bardzo często panuje przekonanie, że wypowiedzenie nie będzie skuteczne, jeżeli pracownik wykaże, że w dniu jego wręczenia był chory. Stwierdzić jednak należy, że nie zawsze choroba pracownika chroni go przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem. Zauważyć jednak należy, że nie ma przeszkód prawnych, aby rozwiązać z pracownikiem w czasie choroby stosunek pracy bez wypowiedzenia i z jego winy (art. 52 k.p.). Inaczej zostały ukształtowane przepisy regulujące rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Zgodnie  z art. 41 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Przez wiele lat orzeczenia Sądu Najwyższego sugerowały, że należy (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.