Ciąża w okresie wykonywania umowy na zastępstwo – stanowisko MPiPS z sierpnia 2014r.

Wyświetleń: 793

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z SIERPNIA 2014 R. NA ZAPYTANIE POSELSKIE NR 27640 POSŁA STANISŁAWA SZWEDA W SPRAWIE NARUSZENIA PRAWA KOBIET ZATRUDNIONYCH NA ZASTĘPSTWO DO OCHRONY W CZASIE CIĄŻY

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Stanisława Szweda przekazaną przy piśmie z dnia 25 lipca 2014 r., znak: SPS-023-27640/14, w sprawie naruszenia prawa kobiet zatrudnionych na zastępstwo do ochrony w czasie ciąży pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 25 § 1 Kodeksu pracy rodzajami umów o pracę są: umowa na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Natomiast umowa o pracę na zastępstwo została ukonstytuowana jako odmiana umowy o pracę na czas określony, którą pracodawca zawiera w sytuacji, gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Warto więc podkreślić, iż ww. umowa jest umową celowościową, służącą do zatrudnienia pracownika na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika zastępowanego. Z uwagi więc na fakt, iż ww. umowa w zakresie trwania stosunku pracy jest ściśle powiązana ze stosunkiem pracy osoby zastępowanej, rozwiązuje się ona z chwilą powrotu pracownika do pracy. Szczególny charakter tych umów od samego początku (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.