Czas pracy w równoważnym systemie czasu pracy

Wyświetleń: 592

Przeczytałam stosowne paragrafy w Kodeksie Pracy, różne strony www i różne fora internetowe dotyczące pracy i nie potrafię znaleźć argumentów, żeby przekonać mojego kierownika, że chyba nie ma racji.

Chodzi mianowicie o 35 godzinny nieprzerwany odpoczynek w pracy. Pracujemy na dwie zmiany w systemie: 1 zmiana, 2 zmiana, dzień wolny i tak przez 3 miesiące okresu rozliczeniowego od 6.30 do 14.40 w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.  W każdym przypadku nieprzerwany odpoczynek wynosi 32 godziny. Nie ma mowy o żadnej zmianie zmian. Wiążą się one z godzinami otwarcia zakładu pracy i nie ma możliwości przejścia na wcześniejszą czy późniejszą zmianę, bo takiej nie ma.

Po drugie pracujemy w soboty, niedziele i niektóre święta (w tym roku wolne było tylko 01.11.12)  bez informacji,  który dzień jest za sobotę, który za niedzielę o świętach nie mówiąc. Proszę o odpowiedź, za które dni należy nam się udzielenie czasu wolnego? Za pracę w sobotę? Za pracę w niedzielę? Za pracę w święta? A co z pracą w święta, które przypadają w niedzielę?

Pracodawca jest odpowiedzialny za organizację pracy w swoim zakładzie pracy. Czas pracy musi być zgodny z wymiarem czasu pracy wskazanym w zawartej z pracownikiem umowie o pracę. Ponadto nie można planować przekroczenia ustalanego w danym okresie rozliczeniowym wymiaru czasu pracy obliczanego na podstawie art. 130 k.p..

Na pracodawcy ciąży również obowiązek zapewnienia pracownikowi prawa do co najmniej 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz w każdym tygodniu co najmniej 35 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Zgodnie z art. 128 § 3 pkt 2 k.p. przez tydzień należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Nie jest ważne, czy pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, a jednocześnie początek tygodnia przypada na wtorek, czwartek, niedzielę, czy święto. Tydzień zawsze zacznie się pierwszego dnia okresu rozliczeniowego i zakończy po 7 kolejnych dniach kalendarzowych.

Przykład:

W okresie rozliczeniowym 1 stycznia – 31 marca 2013r. pierwszy tydzień zaczyna się w dniu 1 stycznia (wtorek) i kończy się 7 stycznia (poniedziałek). Nie ma żadnego wpływu na liczenie tygodni w okresie rozliczeniowym to, że pierwszy tydzień zaczyna się w święto (Nowy Rok). W całym okresie rozliczeniowym mamy 12 pełnych tygodni, ostatni zakończy się w dniu 25 marca 2013r. (poniedziałek).

Liczba tygodni okresu rozliczeniowego wyznacza ilość gwarantowanych przez art. 133 § 1 k.p. tygodniowych odpoczynków. W podanym okresie rozliczeniowym pracodawca obowiązany jest zapewnić 12 razy tygodniowy odpoczynek, przy czym nie można go kumulować, np. zapewniając dłuższy odpoczynek w jednym z tygodni. Muszą one występować w każdym tygodniu.

Co do zasady przepisy przewidują odpoczynek w liczbie co najmniej 35 kolejnych godzin. Jednak dopuszcza się od tej zasady wyjątki. Odpoczynek nie może trwać krócej niż 24 godziny jeżeli:

a)   dotyczy to pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,

b)   wystąpiły przypadki konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

c)   nastąpi zmiana pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy.

Jeżeli w danym tygodniu wystąpi jedna z powyższych sytuacji,(…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.