Ddatkowe roczne wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo – pismo MEN z 4 grudnia 2009r. (DS-WPZN-AB-401-02/09)

Wyświetleń: 730

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo (DS-WPZN-AB-401-02/09)

Przedstawioną kwestię rozstrzyga art. 48 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, który w zakresie wysokości i zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego odwołuje się do przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości następuje pod warunkiem przepracowania u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie spełnił tego warunku, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, o ile okres ten wyniósł co najmniej 6 miesięcy.

Warunku przepracowania co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, m. in. w przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej). Z brzmienia tego przepisu (art. 2 ust. 3 pkt 1) wynika, że w odróżnieniu od sytuacji określonych, np. w art. 2 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy ustawodawca nie przyznał nauczycielom prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w każdym przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, kiedy nie jest możliwe przepracowanie co najmniej sześciu miesięcy, ale tylko w takim przypadku, kiedy nawiązanie stosunku pracy jest zgodne z organizacją pracy szkoły.

W ocenie Departamentu Strategii, określenie „nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły” oznacza, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.