Doba pracownicza kierowcy – stanowisko PIP z 2 czerwca 2008r. (GPP-302-4560-264/08/PE)

Wyświetleń: 572

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY W SPRAWIE DOBY PRACOWNICZEJ KIEROWCÓW Z 2 ZCERWCA 2008 R. (GPP-302-4560-264/08/PE)

Zgodnie z art. 3 ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 ze zm.) jej przepisy nie naruszają postanowień zawartych w rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006 i umowie AETR. Oznacza to w praktyce, że jeżeli rozporządzenie WE Nr 561/2006 lub umowa AETR regulują określone kwestie prawne w sposób odmienny od ustawy o czasie pracy kierowców, a przepisy rozporządzenia lub umowy stosuje się do takich przejazdów, stosujemy reguły wynikające z rozporządzenia WE Nr 561/2006 lub umowy AETR. Dzieje się tak również, gdy kierowca zatrudniony w ramach stosunku pracy, do którego stosuje się rozporządzenie oraz umowę AETR, realizuje prawo do nieprzerwanych odpoczynków dobowych i tygodniowych. Zastosowanie znajdzie w takiej sytuacji art. 8 rozporządzenia WE Nr 561/2006 lub umowa AETR.

Odbieraniu odpoczynków w sposób wspomniany w tej regulacji nie stoi na przeszkodzie (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.