Dodatek wyrównawczy razie zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika

Wyświetleń: 1502

W związku z trudnościami interpretacyjnymi dotyczącymi prawidłowego sposobu obliczenia dodatku wyrównawczego zwracam się o zajęcie stanowiska i wydanie opinii prawnej dotyczącej niżej opisanej wątpliwości.

W myśl obowiązujących przepisów pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy w ustalonej stałej wysokości przez cały okres wypłaty i nie podlega zmianie do końca okresu, w którym przysługuje (uchwała SN z dnia 20 marca 1992 r. I PZP 18/92: OSNCP z 1992 r., Nr 12, poz. 215). Zasady ustalania dodatku wyrównawczego określają przepisy § 7-10 Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289 ze zm.). Przy obliczaniu dodatku wyrównawczego mają również zastosowanie zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r., Nr 2, poz. 14).

Jednak w wyżej wskazanych przepisach trudno doszukać się zapisów do praktycznego zastosowania przez pracodawcę w sytuacji, gdy w okresie wypłacania dodatku wyrównawczego następuje zmiana wysokości wynagrodzenia (podwyżka indywidualna), polegająca na podwyższeniu wynagrodzenia stałego.

Czy Pracodawca powinien wraz z podwyżką wynagrodzenia na nowo przeliczyć wartość przyznanego wcześniej dodatku wyrównawczego i odpowiednio go zmniejszyć?

Czy Pracodawca jednak powinien pamiętać przede wszystkim o wskazanej wyżej uchwale SN i wypłacać dodatek wyrównawczy w stałej wysokości do czasu, aż przestanie przysługiwać?

Zadaniem wypłacanego dodatku wyrównawczego jest wyrównanie straty, jaką pracownik ponosi z uwagi na wypłatę zmniejszonego wynagrodzenia w okresie ochronnym. Jak słusznie w pytaniu zauważono, w celu obliczenia wartości dodatku wyrównawczego stosuje się odpowiednio przepisy służące do obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. W przypadku, gdy pracownik uprawniony jest do stałych składników wynagrodzenia, dodatek wyrównawczy stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia z sprzed przeniesienia, a wysokością wynagrodzenia po przeniesieniu.

Przykład:

W związku z reorganizacją komórki organizacyjnej pracownica w ciąży została przeniesiona na inne stanowisko z prawem do obniżonego wynagrodzenia. Przed przeniesieniem otrzymywała 2400 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 400 zł, miesięczna premię w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek stażowy w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego. Po przeniesieniu na inne stanowisko wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1500 zł, miesięczna premia pozostała na dotychczasowym 20% poziomie, dodatek za wysługę lat 12%. Na nowym stanowisku pracownica została pozbawiona prawa do dodatku funkcyjnego. Jak obliczyć dodatek wyrównawczy?

Wysokość wynagrodzenia pracownicy przed przeniesieniem:

  • 2400 zł – wynagrodzenie zasadnicze
  • 400 zł – dodatek funkcyjny
  • 2400 zł x 20% = 480 zł –  premia
  • 2400 zł × 12% = 288 zł – dodatek stażowy

Wynagrodzenie przed przeniesieniem wynosiło 3568 zł.

Wysokość wynagrodzenia pracownicy po przeniesieniu wynosi 1980 zł.

  • 1500 zł – wynagrodzenie zasadnicze
  • 1500 zł × 12% = 180 zł – dodatek za wysługę lat
  • 1500 zł x 20% = 300 zł – premia

Dodatek wyrównawczy po przeniesieniu na inne stanowisko wynosi 1588 zł.

  • 3568 zł – 1980 zł = 1588 zł – wysokość dodatku wyrównawczego za jeden miesiąc przeniesienia

Po ustaleniu wysokości wynagrodzenia na nowym stanowisku pracy – w okresie przeniesienia do innej pracy – w całym okresie ochronnym pracodawca obowiązany jest  (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.