Dodatek za pracę w porze nocnej – stanowisko MPiPS z 19 marca 2014r.

Wyświetleń: 673

STANOWISKO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z 19 MARCA 2014 R. W SPRAWIE OBLICZANIA DODATKU ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

Zgodnie z art. 1518 § 1 k.p. pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Przywołany przepis odwołuje się zatem do wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego w trybie art. 2 ust. 4 lub ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1074), wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ww. ustawy, od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1680 zł.

Wynagrodzenie to stanowi, zdaniem Departamentu Prawa Pracy MPiPS, podstawę obliczenia wysokości minimalnej gwarancji dodatku za pracę w porze nocnej.