Dodatek za wysługe lat nauczyciela – pismo MEN (DS-WPZN-RD-400-192/09)

Wyświetleń: 830

INTERPRETACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ DEPARTAMENTU STRATEGII (DS-WPZN-RD-400-192/09)

Zasady wypłacania dodatku za wysługę lat określają łącznie obowiązujące przepisy art. 33. ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, poz. 181, z późn. zm.) oraz regulamin wynagradzania stanowiony przez jednostkę samorządu terytorialnego dla prowadzonych szkół i placówek. Zasady te stosuje się do wszystkich nauczycieli zatrudnianych w szkołach i placówkach zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela.

Art. 33. ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela przewiduje, iż nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, iż dodatek ten nie może przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Oznacza to, że nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat w czwartym roku pozostawania w stosunku pracy oraz, że procentowy wskaźnik wzrostu tego dodatku pozostaje niezmiennie taki sam, jeżeli nauczyciel nabył prawo do jego najwyższej wartości.

W świetle przepisu § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (…), nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunkupracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat, ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.