Dodatek za wysługę lat w podstawie dodatkowego rocznego wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej

Wyświetleń: 1043

Dodatek za wysługę lat za okres choroby w podstawie wymiaru dodatkowego rocznego wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej

Opinia prawna

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego..

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity z 2013r. poz. 1050) dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

  • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
  • za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Natomiast na podstawie § 7 ust. 2 powyższego rozporządzenia, dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

W oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1144) pracownicy samorządowi i nie tylko uprawnieni są do otrzymania – wspomnianej w tytule ustawy – rocznej nagrody.

Obliczając podstawę dodatkowego rocznego wynagrodzenia zastosowanie znajdują posiłkowo przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  udzielania  urlopu  wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.), gdyż roczna nagroda ma być obliczona od składników, które przyjmowane są do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Problem powstaje wówczas, gdy pracownik uprawniony do zasiłku chorobowego (wynagrodzenia chorobowego) lub zasiłku opiekuńczego otrzymuje obok zasiłku niepomniejszoną wartość dodatku za wysługę lat, co gwarantuje rozporządzenie o zasadach wynagradzania pracowników samorządowych.

Czy pracodawca obliczając roczne dodatkowe wynagrodzenie powinien przyjąć do jej podstawy pełną miesięczną wartość dodatku za wysługę lat, czy też pomniejszyć jego wartość o okres, za który otrzymał zasiłek chorobowy (opiekuńczy) lub wynagrodzenie chorobowe?

Przez dłuższy czas nie było wątpliwości, że należy w opisanej sytuacji do podstawy rocznego dodatkowego wynagrodzenia, przyjąć pomniejszoną o czas np. choroby wartość dodatku za wysługę lat.

Jednak z chwilą opublikowania wyjaśnienia Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pracodawcy zaczęli przyjmować do podstawy rocznego dodatkowego wynagrodzenia niepomniejszoną wartość dodatku za wysługę lat.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie uwzględniania w podstawie wymiaru trzynastki dodatku stażowego przysługującego pracownikowi samorządowemu za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które otrzymuje wynagrodzenie, jak i za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego wyjaśniło, że:

This content is available to members only. Please login or register to view this area.