Dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli – pismo MEN z 17 marca 2010r.

Wyświetleń: 782

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie w sprawie zasad nabycia prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez nauczycieli zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi interpretacji art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prezentowane poniżej stanowisko w sprawie sposobu stosowania przedmiotowego przepisu w stosunku do nauczycieli.

1. Zasady nabycia prawa oraz wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli reguluje art. 48 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, który w tym zakresie odwołuje się do przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości następuje pod warunkiem przepracowania u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie spełnił tego warunku, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.