Dodatkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – pismo MEN z 31 maja 2012r.

Wyświetleń: 780

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad dokonywania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne oraz zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Na mocy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do korzystania ze środków funduszu uprawnione są dwie grupy osób, tj.: pracownicy danego zakładu pracy i ich rodziny oraz emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu pracy wraz z członkami ich rodzin. Prawo korzystania ze środków funduszu może zostać przyznane w regulaminie gospodarowania funduszem także innym osobom. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, funkcjonujący w szkole, dokonuje się na podstawie następujących przepisów:
1) dla nauczycieli na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;
2) dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela;
3) dla pracowników niebędących nauczycielami na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.