Dyżur medyczny – stanowisko MZ z 4 lipca 2011r. (MZ-BP-P-0620-6090-2/FK/11)

Wyświetleń: 730

STANOWISKO MINISTRA ZDROWIA Z 4 LIPCA 2011 R. W SPRAWIE RÓWNOWAŻNEGO CZASU PRACY I DYŻURÓW MEDYCZNYCH PRACOWNIKÓW MAJĄCYCH SKRÓCONE NORMY CZASU PRACY (MZ-BP-P-0620-6090-2/FK/11)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r. zastąpiła przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z poźn. zm.). Ustawa o działalności leczniczej w dziele III – Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych, zachowuje większość przywilejów przysługujących pracownikom zatrudnionym dotychczas w zakładach opieki zdrowotnej. Wyjątkiem jest rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów (pracowni) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów. Ustawodawca w art. 214 ustawy o działalności leczniczej zdecydował się jednak na wprowadzenie okresu przejściowego (od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca 2014 r.), w którym w odniesieniu do ww. grupy pracowników zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy przewidujące skrócony dobowy oraz tygodniowy wymiar czasu pracy.

Odpowiadając na pytanie czy w okresie przejściowym możliwe będzie stosowanie systemu równoważnego czasu pracy w odniesieniu do pracowników objętych skróconą normą czasu pracy oraz zlecanie takim pracownikom pełnienia dyżuru medycznego należy wyjaśnić, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.