Nagroda jubileuszowa osób objętych tzw. ustawą kominową

Wyświetleń: 1285   wynagrodzenie (9)

Dyrektor  jednostki budżetowej w dniu 20 września 2013 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z upływem 40 lat pracy zawodowej.

         Zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania /Dz.U.   Nr 14, poz. 139/ wystąpiono w dniu 21 sierpnia 2013 r. do Wojewody z prośbą o przyznanie ww. nagrody.

    W dniu 23 września 2013 r. otrzymaliśmy pismo od Dyrektora Biura Organizacji i Kadr następującej treści:

   „W nawiązaniu do wniosku w sprawie przyznania Panu Dyrektorowi nagrody jubileuszowej z tytułu 40-lecia pracy zawodowej, uprzejmie informuję, iż wypłata powyższego świadczenia dodatkowego nie może nastąpić przed formalnym przyznaniem Panu tego świadczenia. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi /Dz.U. z 2013 r., poz. 254/ przysługuje Panu wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. Nagroda jubileuszowa należy do katalogu świadczeń dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia   21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania /Dz.U. Nr 14, poz. 139/. Świadczenia te są fakultatywnym świadczeniem dodatkowym z tytułu zatrudnienia. Powyższe oznacza, że ich wypłata może nastąpić jedynie po uprzednim przyznaniu przez organ lub osobę uprawnioną.

    W związku z powyższym informuję o konieczności wstrzymania się z ewentualną wypłatą ww. nagrody  do czasu otrzymania stosownej decyzji w przedmiotowej sprawie.”

Proszę o odpowiedź:

  1. Czy organ nadrzędny może odmówić przyznania nagrody jubileuszowej i na jakiej podstawie?
  2. Jak długo organ nadrzędny może zwlekać z przyznaniem bądź odmową przyznania ww. nagrody?
  3. Jakie kroki należy podjąć w celu wypłaty ww. nagrody?

Ponadto informujemy, iż zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. /Dz.U. Nr 82, poz. 495/  –  rozporządzenie to nie dotyczy m.in. dyrektora jednostki z wyjątkiem § 12 i 13.  Według § 12 również dyrektorowi przysługuje nagroda jubileuszowa”.

Opinia prawna

Faktem jest, że wspomniane w pytaniu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w § 12 uprawnia wszystkich pracowników jednostki budżetowej – w tym i dyrektora –  do nagrody jubileuszowej, jednak nie może ono naruszać postanowień ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami, która zastosowanie ma do Państwa dyrektora, a ogranicza w istotny sposób prawo do dodatkowych świadczeń poza miesięcznym wynagrodzeniem. Przepisów ustawy nie można interpretować w sposób odbiegający od jej treści, gdyż nie znajduje to umocowania prawnego. Jak wynika z ustawy, prawo do nagrody jubileuszowej zostało w niej uregulowane w sposób szczególny. Ustawa nie zawiera (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.