Jednorazowy dodatek w podstawie zasiłku –

Wyświetleń: 706

Wyjaśnienie ZUS dotyczące uwzględnienia w podstawie wymiaru zasiłku jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

 Zgodnie z art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.), w terminie do 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

 W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, nauczycielom jest wypłacany jednorazowy dodatek uzupełniający. Sposób ustalania dodatku jest określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (DzU nr 6, poz. 35).

Z zasad obliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynika, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

nie jest to składnik wynagrodzenia, do którego nauczyciele zachowują prawo za okres pobierania zasiłków. Przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli uwzględnia się bowiem liczbę etatów nauczycieli w okresach, w których wypłacono im wynagrodzenia, a nie uwzględnia się liczby etatów proporcjonalnie do okresów, za które pobierali zasiłki (w § 3 ust. 7 jest wprawdzie mowa o okresach pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku opiekuńczego, jednak z ust. 6 i 8 wynika, że uwzględnieniu podlegają tylko okresy pobierania wynagrodzenia).

Ponadto wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego przysługującego nauczycielowi jest ustalana proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie. Zatem jednorazowy dodatek uzupełniający jest składnikiem wynagrodzenia, który powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłków. Jednorazowy dodatek uzupełniający jest składnikiem wynagrodzenia stanowiącym wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za miesiące roku kalendarzowego poprzedzającego jego wypłatę.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dodatek ten należy traktować jako składnik wynagrodzenia przysługujący za okres roczny i uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków na zasadach przewidzianych dla rocznych składników wynagrodzenia. W związku z tym, że przy obliczeniu kwoty należnego dodatku przyjmowane jest wyłącznie wynagrodzenie za czas przepracowany w roku kalendarzowym, jednorazowy dodatek uzupełniający wypłacany nauczycielom powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłków, po wcześniejszym uzupełnieniu.[/wpum_restrict_logged_in]