Kwota wolna od potrąceń niepełnoetatowca –

Wyświetleń: 664

STANOWISKO MPIPS Z 7 STYCZNIA 2014 R. W SPRAWIE USTALENIA KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ PRACOWNIKA NIEPEŁNOETATOWEGO

Zgodnie z brzmieniem art. 871 § 1 Kodeksu pracy – wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1)   minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

2)   75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

3)    90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Stosownie zaś do brzmienia § 2 cyt. artykułu – jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.