Kwota wolna od potrąceń w pierwszym roku pracy – stanowisko PIP z 16 października 2007r. (GPP-416-4560-465/07/PE)

Wyświetleń: 425

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 16 PAŹDZIERNIKA 2007 R. W SPRAWIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ PRACOWNIKA W PIERWSZYM ROKU PRACY (GPP-416-4560-465/07/PE)

Zgodnie z art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i 4 przedmiotowej ustawy z następującym zastrzeżeniem: wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei w myśl art. 871 § 1 kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
2) 75 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
3) 90 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż dla poszczególnych pracowników (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.