Kwota wolna od potrącenia przy wypłatach należności za rok poprzedni – stanowisko PIP z 26 stycznia 2011r. (GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP)

Wyświetleń: 405

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 26 STYCZNIA 2011 R. W SPRAWIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ PRZY WYPŁATACH NALEŻNOŚCI ZA ROK POPRZEDNI W ROKU NASTĘPNYM GPP-364-4560- 3-1/11/PE/RP

Zgodnie z art. 871 § 1 kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

2) 75 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

3) 90 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalana jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.) w drodze wydanego na mocy upoważnienia ustawowego rozporządzenia Rady Ministrów. Dokonując potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.