Kwoty wolne od potrąceń przy różnych kosztach uzyskania – stanowisko PIP z 27 maja 2011r. (GPP-364-4560-15-1/11/PE/RP)

Wyświetleń: 511

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 27 MAJA 2011 R. W SPRAWIE KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ PRZY PRZYCHODACH,
DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ RÓŻNE KOSZTY UZYSKANIA (GPP-364-4560- 15-1/11/PE/RP)

Zgodnie z art. 871 § 1 kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
2) 75 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
3) 90 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.
Wysokość kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi ma znaczenie przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, a tym samym wpływa na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku gdy pracownik uzyskuje przychody z różnych tytułów, do których stosuje się różne koszty uzyskania przychodu (np. zwykłe koszty pracownicze i 50 proc. koszty z tytułu praw autorskich), należałoby uznać, że kwota wolna od potrąceń powinna zostać ustalona (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.