Miejsce pracy – stanowisko PIP z 13 lipca 2010r. (GPP-364-4560-51-1/10/PE/RP)

Wyświetleń: 656

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 13 LIPCA 2010 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA MIEJSCA PRACY

(GPP-364-4560- 51-1/10/PE/RP)

Zgodnie z art. 29 kodeksu pracy, miejsce wykonywania pracy stanowi jeden z istotnych elementów umowy o pracę. Ogólnie pod pojęciem tym rozumie się jednostkę przestrzeni, w której pracownik stale świadczy pracę. Strony stosunku pracy mają dużą swobodę w określaniu miejsca pracy.

W myśl wyroku Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1985 r. (I PR 19/85), pod pojęciem miejsca pracy rozumie się: bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić świadczenie pracy.

W przytoczonym orzeczeniu Sąd Najwyższy podkreśla (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.