Możliwość wcześniejszego wydania świadectwa pracy – stanowisko MPiPS z 10 września 2014r.

Wyświetleń: 730

STANOWISKO MPiPS Z 10 WRZEŚNIA 2014 R. W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO WYDANIA ŚWIADECTWA PRACY

 Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy (dalej: kp), w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym ściśle określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa informacje dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania zatrudnienia.

Pojęcie „niezwłoczności” wydania świadectwa, o którym mowa w art. 97 § 1 kp, dookreślają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 ze zm.). I tak, zgodnie z przepisami § 1a rozporządzenia, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Należy podkreślić, iż kp w sposób szczególny reguluje zasady wydawania świadectwa pracy w przypadku umów terminowych i nie każde rozwiązanie takiej umowy oznacza konieczność wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.