Nagroda jubileuszowa oraz dodatek za wysługę lat pracownika samorządowego zatrudnionego przez dwóch pracodawców

Wyświetleń: 1020   wynagrodzenie (9)

Zwracam się do Państwa z bardzo serdeczną prośbą. Chodzi mi o pomoc w mojej sprawie i udzielenie odpowiedzi na mój list. Mam 61 lat i pracuję jednocześnie w dwóch jednostkach samorządowych tj. w gimnazjum jako woźny od 2005r. na cały etat i w specjalnym ośrodku od 2003 r na 1/2 etatu jako palacz c.o /praca sezonowa na okres grzewczy/. Praca w gimnazjum jest moją pracą podstawową i tutaj mam aktualnie 45-letni staż pracy na co składają się:

  • 4 lata z rolnictwa tj. okres 1967-1971, w którym to uczęszczałem do szkoły średniej i pomagałem w prowadzeniu gospodarstwa rolnego moich rodziców 9,58h/ 16- 20 rok mojego życia/ ,
  • 34 lata zakończonej pracy, potwierdzonej świadectwami pracy /z trzech różnych miejsc pracy/ i
  • 7 lat zatrudnienia w gimnazjum jako woźny.

Stosownie do wypracowanego stażu ten pracodawca wypłaca premię za staż i nagrody jubileuszowe zgodnie z regulaminem wynagrodzenia.

Natomiast u drugiego pracodawcy do stażu pracy policzono mi jedynie okresy podwójnego zatrudnienia czyli równocześnie w tym samym czasie wykonywałem pracę podstawową i dodatkową /drugą / co daje niecałe 5 lat stażu.

Chciałbym zapytać czy u drugiego pracodawcy do stażu wolno mi doliczyć zakończone okresy zatrudnienia tj. 34 lat, o których piszę wyżej. Mój drugi pracodawca nie chce mi tego uwzględnić, a tematyka stażu pracy /w internecie/ przy podwójnym zatrudnieniu jest jakoś nie do końca jasno interpretowana. Zdarzają się, z tego co się doczytałem nawet przeciwstawne orzeczenia. Mam jeszcze dodatkowe pytanie które dotyczy stażu pracy zaliczanego z rolnictwa. Gospodarstwo rolne moich rodziców przyjęliśmy wraz z żoną i jesteśmy jego właścicielami od marca 1996r. Z rodzicami zamieszkiwałem do kwietnia 1975r. a później gdy się ożeniłem /9 km od rodziców/ ale cały czas na bieżąco pomagałem rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Gospodarstwo istnieje do dzisiaj, chociaż tam mieszka moja córka z rodziną, to my z żoną nadal jesteśmy jego właścicielami i go prowadzimy. Czy właśnie z rolnictwa mogę doliczyć również jakiś okres do stażu w drugim miejscu zatrudnienia i który? Zaznaczam, że w pracy podstawowej zaliczono mi z rolnictwa tylko 4 lata, o których wspominałem wcześniej. Mam nadzieję, że wszystko co opisałem jest w miarę zrozumiałe. Serdecznie proszę o odpowiedź, za co bardzo dziękuję. Czy zasady naliczenia stażu pracy są takie same dla wyliczania dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej. Zależy mi, na odpowiedzi konkretnej typu np. okresy……… winne być zaliczone lub tego stażu lub okresów nie można zaliczyć.

 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) dodatek za wieloletnia pracę, zwany niekiedy dodatkiem stażowym, przysługuje pracownikowi samorządowemu po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Ustawa wskazuje również na zasady zliczania okresów, od których zależy nabycie i wysokość wysługi lat. Zasady te są bezwzględnie obowiązujące i nie mogą być zmieniane nawet za zgodą pracownika.

Według przepisów (art. 38 ust. 5 ustawy) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnia pracę, jak również nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Kolejnym przepisem odnoszącym się do ustalania prawa do wysługi lat, jest § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.), który stwierdza, że jeżeli praca w urzędzie lub jednostce samorządowej stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

Przepisy obowiązujące w jednostkach samorządowych nakazują pracodawcy zaliczyć pracownikowi wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. Zakończone okresy zatrudnienia dokumentuje się najczęściej świadectwami pracy. Z powyższego wynika, że trwające poza jednostką samorządową zatrudnienia nie może być zaliczone, dopóki ono nie ustanie. Zaliczeniu podlegają poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na wymiar czasu pracy oraz sposób ustania zatrudnienia.

Jedynie w przypadku, gdy zatrudnienie podstawowe trwa, a jednocześnie pracownik samorządowy podjął „dodatkowe zatrudnienie” w jednostce samorządowej, nie uwzględnia się okresu zatrudnienia podstawowego, gdyż nie zostało ono zakończone.

Zasadą jest, że przy ustalaniu okresu zatrudnienia, warunkującego prawo do dodatku za wieloletnia pracę, uwzględnia się wszystkie (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.