Obliczanie dodatku za godziny nadlicznowe – stanowisko MPiPS z 20 sierpnia 2008r. (DPR-III-079-475/ZN/08)

Wyświetleń: 554

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWA PRACY MPiPS Z 20 SIERPNIA 2008 R. W SPRAWIE OBLICZANIA DODATKU Z TYTUŁU PRACY W NADGODZINACH (DPR–III-079-475/ZN/08)

 Departament Prawa Pracy informuje, że podstawę ustalania wysokości dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy stanowi art. 151 [1] k.p. W myśl niego za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia (§ 2). Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczenia tego dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia – 60 proc. wynagrodzenia (§ 3).

Przy ustalaniu tej należności dla pracowników otrzymujących wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną, wynagrodzenie za jedną godzinę ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu (§ 4a rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy, DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).

Stwierdzenie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej oraz ustalenie liczby godzin, za które pracownikowi przysługuje dodatek, następuje (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.