Obliczenie wynagrodzenia w miesiącu, gdy pracownik był chory, lecz przepracował obowiązujący go wymiar czasu pracy – stanowisko MPiPS z 7 listopada 2013r.

Wyświetleń: 586

STANOWISKO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 7 LISTOPADA 2013 R. W SPRAWIE ZMNIEJSZENIA WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.) w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie  określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego przysługującego za cały miesiąc.

Jak wynika z tego przepisu dotyczy on sytuacji, gdy pracownik przepracował tylko część miesiąca z powodu nieobecności w pracy spowodowanej zwolnieniem lekarskim. W opinii Departamentu zwrot „przepracowana część miesiąca” należy utożsamiać (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.