Obliczenie wynagrodzenia za jedną godznię pracy w porze nocnej – Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 23 stycznia 2008 r. brak sygnatury

Wyświetleń: 361

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 23 stycznia 2008 r. brak sygnatury

Zgodnie z § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 r. Nr 62 poz. 289 ze zm.), ustalając dodatkowe wynagrodzenie przysługujące na podstawie art. 151[8] § 1 kodeksu pracy (tj. dodatek za pracę w porze nocnej), za godzinę pracy w porze nocnej minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane w tym przepisie dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Departament Prawny wskazuje, iż przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, przez którą – w celu obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej – należy podzielić minimalne wynagrodzenie za pracę, należy rozumieć obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 kodeksu pracy.