Obniżenie wymiaru czasu pracy przcownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego – stanowisko MPiPS z 10 kwoetnia 2015r.

Wyświetleń: 618

WYJAŚNIENIE MPiPS Z 10 KWIETNIA 2015 R. W SPRAWIE UPRAWNIEŃ DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO I OBNIŻENIA W TYM CZASIE WYMIARU ETATU

Na podstawie art. 186 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia i może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

Natomiast zgodnie z art. 1867 § 1 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

W świetle tych przepisów należy stwierdzić, że prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.