Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego – stanowisko MPiPS z 14 listopada 2014r.

Wyświetleń: 598

WYJAŚNIENIA MPiPS Z 14 LISTOPADA 2014 R. W SPRAWIE WPŁYWU KORZYSTANIA Z OBNIŻENIA WYMIARU CZASU PRACY NA WYMIAR URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 Okres pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego nie wpływa na wymiar urlopu wychowawczego.

 Na podstawie art. 186 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia i może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

Natomiast zgodnie z art. 1867 § 1 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867 kp jest odrębnym i niezależnym uprawnieniem wobec urlopu wychowawczego aczkolwiek z tym urlopem funkcjonalnie powiązanym z tego względu, że przysługującym pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

Oznacza to, w opinii Departamentu Prawa Pracy, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.