Ochrona kobiet w ciąży – stanowisko MPiPS z 26 listopada 2010r. (SPS-023-19249/10)

Wyświetleń: 466

STANOWISKO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 26 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE ZATRUDNIANIA PRZEZ PRACODAWCÓW KOBIET W CIĄŻY (SPS-023-19249/10)

W interesie kobiety leży poinformowanie pracodawcy o ciąży, jak najszybciej po jej stwierdzeniu. Korzystanie przez pracownicę z uprawnień związanych z ciążą uwarunkowane jest bowiem stwierdzeniem stanu ciąży zaświadczeniem lekarskim. Obowiązek przedstawienia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży spoczywa na pracownicy.

W odpowiedzi na interpelację pana posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie zatrudniania przez pracodawców kobiet w ciąży, przesłaną przy piśmie z dnia 5 listopada 2010 r., znak: SPS-023-19249/10, uprzejmie informuję, co następuje.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że kobieta i mężczyzna mają równe prawo do zatrudnienia (art. 33). Zakaz wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu jest także jedną z podstawowych zasad prawa pracy zawartych w Kodeksie pracy (art. 113 oraz dział pierwszy rozdział IIaKodeksu pracy). Działania pracodawców, którzy w procesie doboru pracowników z góry odrzucają, czyli dyskryminują, kandydatów ze względu na płeć, są więc sprzeczne z konstytucją oraz z innymi przepisami. Mimo to nierzadkim przypadkiem praktyk dyskryminacyjnych jest odrzucanie w procesie zatrudniania ofert kobiet. Czynnikiem będącym podstawą dyskryminacji jest tu macierzyństwo. Zdarza się, że pracodawca, przyjmując do pracy kobietę, wymaga od niej przedłożenia zaświadczenia od lekarza, że kandydatka nie jest w ciąży, a nawet podpisania oświadczenia, że w okresie zatrudnienia w ciążę nie zajdzie. Takie zachowanie jest oczywistym przejawem dyskryminacji.

Pragnę zauważyć, że katalog informacji, których udostępnienia pracodawca ma prawo domagać się od kandydata do pracy, określa art. 221 Kodeksu pracy. W myśl bowiem art. 51 ust. 1 Konstytucji RP nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Art. 221 Kodeksu pracy określa zatem granice uprawnienia pracodawcy do (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.