Ochrona pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich – stanowisko MPiPS z 1 sierpnia 2014r.

Wyświetleń: 413

STANOWISKO MPIPS Z 1 SIERPNIA 2014 R. W SPRAWIE OCHRONY PRACOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w zakresie grupowego zwolnienia nie stosuje się przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Natomiast zgodnie z ust. 5 tego artykułu w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy m.in. pracownikowi, o którym mowa w art. 177 k.p.

Należy zauważyć, że w art. 177 k.p. jest mowa o pracownicy w okresie ciąży, pracownicy w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz o pracowniku ojcu wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Jak podkreślane jest w piśmiennictwie prawniczym, „artykuł 5 ust. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.