Okulary dla pracującyh przy laptopach – stanowisko PIP z 21 grudnia 2012r.

Wyświetleń: 739

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 21 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE FINANSOWANIA PRZEZ PRACODAWCĘ ZAKUPU OKULARÓW DLA PRACUJĄCYCH NA LAPTOPACH

Z § 8 ust. 1 rozporządzenia z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr 148, poz. 973) wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Przywołany § 8 rozporządzenia należy interpretować łącznie z § 2 pkt 4, z którego wynika, że obowiązek wynikający z § 8 dotyczy pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, tj. zatrudnionego u danego pracodawcy na cały etat. Rozporządzenie nie (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.