Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy – stanowisko GIODO z dnia 10 stycznia 2012r.

Wyświetleń: 687

ODPOWIEDŹ GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z 10 STYCZNIA 2012 R. W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ KIEROWCÓW DOTYCZĄCYCH DODATKOWEGO ZATRUDNIENIA

Zakres danych osobowych, które pracodawca może pozyskać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie reguluje art. 221 Kodeksu pracy. Szczególną uwagę zwrócić należy na art. 221 § 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którym, pracodawca jest uprawniony do uzyskania od pracownika innych danych osobowych niż określone w art. 221 § 1 oraz w art. 221 § 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

Z kolei na podstawie § 1 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia m.in.: wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Za taki właśnie przepis szczególny uznać można art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, który od 1 stycznia 2012 r. zobowiązuje pracodawców do uzyskania od kierowcy oświadczenia na piśmie:

„a) o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,

  1. b) o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.”

Do 1 stycznia 2012 r. ustawa o czasie pracy kierowców zobowiązywała pracodawców do odebrania pisemnego oświadczenia dotyczącego jedynie wymiaru zatrudnienia kierowcy albo o jego niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca jest dodatkowo zobowiązany uzyskać od kierowcy informację o przeciętnej tygodniowo liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Należy w związku z tym stwierdzić, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.