Oświadczenie o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin przewozów drogowych kierowcy – stanowisko MTBiGM z 13 grudnia 2011r.

Wyświetleń: 463

STANOWISKO MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z 13 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ PRACOWNIKÓW – KIEROWCÓW O PRZECIĘTNEJ TYGODNIOWEJ LICZBIE GODZIN WYKONYWANYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH  (MR-1-mg-061-42/11 Docman: 1171766)

Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uprzejmie informuje, że stosownie do zmiany art. 24 ustawy o czasie pracy kierowców, wchodzącej w życie 1 stycznia 2012 r. kierowca będzie składał pracodawcy oświadczenie na piśmie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy i o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na podstawie innej niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Oświadczenie to jest istotne do ustalenia wymiaru czasu pracy, który zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy jest sumą godzin pracy kierowcy na rzecz wszystkich pracodawców.

Stosownie do art. 11 ww. ustawy dobowy wymiar czasu pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Oświadczenie jest również istotne dla zapewnienia, niezależnie od liczby pracodawców, przysługujących pracownikowi odpoczynków określonych w ustawie.

Ustawa o czasie pracy nie reguluje (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.