Posiłki profilaktyczne –

Wyświetleń: 836

STANOWISKO MPiPS Z 15 WRZEŚNIA 2014 R. W SPRAWIE POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

W świetle rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) dieta przysługująca w czasie podróży służbowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, a należność z tego tytułu, ulega stosownemu zmniejszeniu bądź nie występuje, jeśli pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie podczas delegacji.

Dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej na warunkach określonych tym rozporządzeniem stanowi zwrot zwiększonych kosztów wynikających ze świadczenia pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Przepisy rozporządzenia nie nakładają na pracodawcę obowiązku zapewnienia wyżywienia pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej.

Odrębnym świadczeniem pracowniczym związanym z wykonywaną pracą w warunkach szczególnie uciążliwych jest uprawnienie do nieodpłatnych posiłków profilaktycznych, które pracodawca musi zapewnić (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.