Potrącenie z dwóch świadczeń – stanowisko MPiPS z 18 kwietnia 2013r.

Wyświetleń: 466

BIURO PROMOCJI I MEDIÓW MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 18 KWIETNIA 2013 R. W SPRAWIE ZASAD DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z DWÓCH ŚWIADCZEŃ

Zakres i warunki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika regulują przepisy art. 87 – 91 Kodeksu pracy. Ochronie wynagrodzenia w zakresie potrąceń podlegają wszystkie składniki wynagrodzenia za pracę, stałe i dodatkowe, niezależnie od ich formy (gotówkowa lub w naturze) oraz częstotliwości wypłaty (miesięczne lub za okresy dłuższe). Zgodnie z art. 87 § 8 k.p. potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. W takim przypadku ograniczenia w dokonywaniu potrąceń pod postacią granic i kwot wolnych od potrąceń mają zastosowanie do kwoty wynagrodzeń przypadających do wypłacenia w danym miesiącu. Na warunkach określonych w tych przepisach następują potrącenia m.in. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (art. 87 § 5 k.p.).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikom zatrudnionym w jednostkach państwowej lub samorządowej sfery budżetowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.). W świetle art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia, nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Zgodnie z opinią Głównego Inspektoratu Pracy, przedstawioną w piśmie z dnia 19 listopada 2012 r., (znak: GNP-364/306072-43-1/12), jeżeli w danym miesiącu następuje wypłata wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.