Potrącenie z nadpłaconego wynagrodzenia – stanowisko PIP z 1 lipca 2009r. (GPP-110-4560-43/09/PE/RP)

Wyświetleń: 534

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 1 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE POTRĄCEŃ Z NADPŁACONEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ (GPP-110-4560-43/09/PE/RP)

Pracodawca nie może bez zgody pracownika potrącić nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w kolejnych miesiącach. Sytuacje, w których pracodawca ma prawo dokonać takiego potrącenia bez zgody pracownika, zostały wprost wskazane w art. 87 § 1 k.p. Należą do nich potrącenia tylko następujących należności:

sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.
Jeśli dochodzi do sytuacji, kiedy pracodawca omyłkowo wypłaca pracownikowi zawyżone wynagrodzenie, a pracownik nie wyraża dobrowolnie zgody na zwrot nadpłaconej kwoty, pracodawcy pozostaje jedynie wystąpienie na drogę sądową z roszczeniem o jej zwrot na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu. Pracodawca w takim wypadku ma prawo domagać się zwrotu nadpłaconej kwoty od pracownika, wykazując, że pracownik otrzymał świadczenie o wiele wyższe niż należne, i w związku z tym powinien liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu.

W przypadku rozstrzygnięcia korzystnego dla pracodawcy będzie on mógł (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.