Prawo do odprawy rentowej, gdy przysługuje od innego dnia niż data ustania zatrudnienia

Wyświetleń: 723

W dniu 31 grudnia 2013r. pracodawca rozwiązał stosunek pracy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Pracownik  wykorzystał 182 dni zasiłku chorobowego  oraz 6 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego, które zakończyło się  9 listopada 2013 roku. ZUS nie przyznał pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego na dalsze 6 miesięcy. Po tym okresie nie został dopuszczony przez lekarza medycyny pracy do pracy na dotychczasowym stanowisku. W związku z powyższym pracodawca wypowiedział umowę o pracę. ZUS po  okresie pobierania zasiłku rehabilitacyjnego  nie przyznał pracownikowi również renty z tytułu niezdolności do pracy. Pracownik wniósł sprawę do sądu. W styczniu 2015 roku otrzymał decyzję o przyznaniu renty, która przyznano od 01 września 2014r. do 31 grudnia 2015 r. Pracownik zadał pytanie, czy w tym przypadku przysługuje mu odprawa rentowa z naszego Zakładu?

I jeszcze jedno. Gdyby taka odprawa pracownikowi przysługiwała, to czy wydajemy sprostowanie świadectwa pracy z wpisem o wypłaconej odprawie rentowej? W/w pracownik oryginał świadectwa pracy złożył w ZUS i nie jest w stanie przynieść nam oryginału dokumentu.

Sprawa jest o tyle nietypowa, gdyż prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, pracownik uzyskał po prawie 10 miesięcznym okresie przerwy licząc od wyczerpaniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Do „normalnych” sytuacji należy przyznanie prawa do renty od następnego dnia po zakończeniu wypłaty zasiłku chorobowego lub świadczenia chorobowego. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy ZUS wydał decyzję o wypłacie renty z tytułu niezdolności do pracy. W tym przypadku uznaje się, że istnieje związek pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy oraz przejściem na rentę.

W pytaniu  nie wskazano, na żadne zdarzenie, które mogłoby powodować pozbawienie pracownika prawa do odprawy rentowej, np. podjęcie nowego zatrudnienia oraz rozwiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą..

Z uwagi na wiek pracownika, nie można wykluczyć również i takiej sytuacji, że po rozwiązaniu stosunku pracy, a przed wydaniem decyzji o rencie z tytułu niezdolności do pracy, pracownik zarejestrował się jako osoba bezrobotna, uzyskując nawet prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Wówczas również należałoby rozstrzygnąć, czy były pracownik nabył prawo do odprawy rentowej. Nie znając decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, były pracownik może przecież wystąpić o zasiłek, jako osoba bezrobotna. Czy wówczas należałoby pozbawić byłego pracownika prawa do odprawy, jeżeli ZUS po pewnym czasie od rozwiązania stosunku pracy, przyzna prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy? Były pracownik, wykazując dużą inwencję, byłby w gorszej sytuacji, niż inny pracownik, który nie zarejestrował się jako osoba poszukująca pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy, oczekując na decyzję, o której mowa.

Zważywszy na powyższe, należy w tym miejscu, stwierdzić, że rejestracja osoby poszukującej pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.