Profilaktyczna opieka zdrowotna – stanowisko PIP z 27 marca 2012r. (GNN-93-0503-7/12)

Wyświetleń: 747

OPINIA DEPARTAMENTU NADZORU I KONTROLI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY Z 27 MARCA 2012 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ PRACODAWCĘ (GNN-93-0503-7/12)

W trakcie kontroli inspektor pracy sprawdzi w szczególności, czy pracodawca przestrzega obowiązku niedopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego i zgodnego z przepisami orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku.

W myśl art. .229 k.p. każdy pracodawca zobligowany jest do kierowania pracowników na badania profilaktyczne, które wykonują uprawnieni lekarze służby medycyny pracy. Koszt profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników ponosi w całości pracodawca.

Podstawą do przeprowadzenia badania profilaktycznego jest skierowanie wydane przez pracodawcę, które powinno zawierać:

1)      rodzaj badania, jakie ma być wykonane,

2)      w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona (w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu),

3)      w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,

4)      informacje o występowaniu na ww. stanowisku lub stanowiskach czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych wykonanych na tych stanowiskach.

O zakresie i częstotliwości badań decyduje lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, biorąc pod uwagę informacje o czynnikach szkodliwych i uciążliwych podane przez pracodawcę w skierowaniu oraz odpowiednie zapisy „Wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników” stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Dotyczy to np. potrzeby badań ortopedycznych i neurologicznych w przypadku pracy w wymuszonej pozycji. Lekarz może poszerzyć zakres badań o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeśli stwierdzi, ze jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

            Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub istnienie takich przeciwwskazań. Orzeczenia są wydawane w formie zaświadczeń według wzoru ustalonego w przywołanym rozporządzeniu, a lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje je pracownikowi i pracodawcy.

            Pracodawca jest obowiązany (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.