Prokurent i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe -(GPP-364-4560-87-1/10/PE/RP)

Wyświetleń: 541

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY z 2 GRUDNIA 2010 R. W SPRAWIE PROKURENTA JAKO OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ ZAKŁADEM PRACY (GPP-364-4560- 87-1/10/PE/RP)

 Zgodnie z art. 1514 kodeksu pracy pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, przy czym kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Pod pojęciem pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych. Kodeks pracy nie definiuje natomiast pojęcia „kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej”, niemniej przyjmuje się, że decydujące znaczenie w tym zakresie ma wyodrębnienie danej jednostki w strukturze organizacyjnej pracodawcy oraz poddanie jej kierownictwu danego pracownika.

W sytuacji, gdy prokurenta łączy ze spółką (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.