Przerwa w wykonywaniu pracy – stanowisko MR,PiPS z 11 lutego 2016r.

Wyświetleń: 469

ODPOWIEDŹ MR,PiPS Z 11 LUTEGO 2016 R. NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ NR 511 W SPRAWIE PŁATNEJ PRZERWY W WYKONYWANIU PRACY

 W związku z interpelacją nr 511 w sprawie płatnej przerwy w wykonywaniu pracy zgłoszoną przez Pana Posła Łukasza Rzepeckiego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Przepisy prawa pracy regulujące czas pracy przewidują przerwę w wykonywaniu pracy wliczaną do czasu pracy w wymiarze co najmniej 15 minut jeżeli dobowy wymiar czasu pracownika wynosi co najmniej 6 godzin (art. 134 Kodeksu pracy). Poprzez wliczenie jej do czasu pracy pracownik zachowuje za czas przerwy prawo do wynagrodzenia. Zapewnienie takiego minimalnego odpoczynku oznacza realizację wymogu przewidzianego w art. 4 dyrektywy 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Na podstawie tego przepisu Państwa Członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że w przypadku gdy dzień roboczy jest dłuższy niż sześć godzin, każdy pracownik jest uprawniony do przerwy na odpoczynek, której szczegóły, w tym długość i warunki przyznania, ustala się w układach zbiorowych pracy lub porozumieniach zawartych między partnerami społecznymi, lub, wobec braku takich porozumień, w przepisach krajowych.

Przesłanką korzystania z 15 – minutowej przerwy jest praca w konkretnej dobie w wymiarze co najmniej 6 godzin niezależnie od systemu i rozkładu czasu pracy obowiązującego pracownika a także od wymiaru zatrudnienia. Ma być ona zatem również zapewniona pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy jeżeli pracują w danej dobie co najmniej 6 godzin.

Przepisy prawa pracy przewidują także (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.