Przewozy regularne – stanowisko PIP z 7 listopada 2008r. (GPP-417-4560-915/08/PE)

Wyświetleń: 398

STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORATU PRACY W SPRAWIE CZASU PRACY KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY REGULARNE Z 7 LISTOPADA 2008 R. (GPP-417-4560-915/08/PE)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z 16.4.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. Nr 92, poz. 879) rozkłady czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz regularny osób są ustalane na okresy nie krótsze niż dwa tygodnie, z zastrzeżeniem art. 19 ustawy. Zgodnie natomiast z jej art. 31e dla kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, rozkład czasu pracy ustala się na co najmniej jeden miesiąc.

Ustawa nie określa jednak wprost, na jaki maksymalny bądź minimalny okres pracodawca ma obowiązek tworzyć rozkłady czasu pracy kierowców wykonujących przewozy nieregularne osób. W tym zakresie, zdaniem departamentu, należy odnieść się do ogólnych reguł dotyczących zasad sporządzania rozkładów czasu pracy. Zgodnie […] z nimi rozkład czasu pracy pracownika powinien być przyjęty na dany okres rozliczeniowy. Sporządzenie zatem harmonogramu czasu pracy na okres krótszy niż okres rozliczeniowy bez wyraźnego upoważnienia ustawowego naruszałoby ochronną funkcję przepisów ustawy.

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym może być stosowany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, system (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.