Rekompensata za pełniony dyżur – stanowisko MPiPS z 17 marca 2008r.

Wyświetleń: 507

STANOWISKO DEPARTAMENTU PRAWA PRACY W MINISTERSTWIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 17 MARCA 2008 R. W SPRAWIE REKOMPENSATY ZA DYŻUR PEŁNIONY POZA DOMEM PRACOWNIKA (DPR-II-079-123/TW/08)

Art. 151(5) § 3 kodeksu pracy przewiduje dwie formy rekompensaty za czas dyżuru niepełnionego w domu: czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie. Przepis ten, regulując kwestię rekompensaty za czas dyżuru czasem wolnym, nie odnosi się do wynagrodzenia za ten czas. Kwestia wynagrodzenia za czas wolny udzielony w zamian za dyżur pełniony poza domem nie jest zatem wprost uregulowana w przepisach kodeksu.
Należy jednak mieć na uwadze, że to pracodawca ustala rozkład dni i godzin do przepracowania w ramach wymiaru czasu pracy pracownika wynikającego z umowy o pracę. Jeżeli zatem w wyniku udzielenia przez pracodawcę czasu wolnego za dyżur pracownik przepracuje mniejszą liczbę godzin, niż wynikałaby z wymiaru czasu pracy ustalonego na podstawie art. 130 k.p., to (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.