Rozliczenie czasu pracy po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności po roku od jego wydania

Wyświetleń: 429   czas pracy (15)

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę od dnia 29.09.2000r. w wymiarze 1/2 etatu, dobowa norma czasu pracy 8 godzin i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w dniu 10.02.2016r. przedstawia orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dnia 03.02.2014r. ( data posiedzenia Zespołu ds Orzekania i wydania orzeczenia) , czasowe do dnia 28.02.2016r.

Od dnia 10.02.2016r. zastosuję obniżoną normę czasu pracy 7 godz. na dobę i 35 godzin tygodniowo o czym poinformuję w dodatkowej informacji art 29 § 3, ponadto przyznam dodatkowy urlop w wymiarze 5 dni od dnia 03.02.2015r. oraz 5 dni od 1.01.2016r.

Wymieniona pracownica pracowała wg harmonogramu w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych, przeważnie 3 dni w tygodniu 8 godz., 7 godz., 5 godz. czyli 20 godzin tygodniowo
w zależności od godzin przypadających do przepracowania w okresie rozliczeniowym.

Czy od dnia 10 lipca 2014 roku w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego należy obniżyć również normy czasu pracy i dokonać korekty wynagrodzenia z tytułu pracy powyżej
8 godzin na dobę , w niektóre dni tygodnia i z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy 35 godz. na tydzień, w jej przypadku 17,5 godz?

Czy obniżenie norm ma zastosowanie tylko od dnia przedłożenia zaświadczenia i niczego nie należy korygować?

Czy wyliczenie wymiaru urlopu dodatkowego jest prawidłowe?

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z 2011r. z późn. zm.) czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednak czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Istnieje poza tym, dotyczący wszystkich pracowników niepełnosprawnych, zakaz zatrudnienia w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Natomiast stosownie do art. 19 powyższej ustawy, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności

Na podstawie art. 20c. powyższej ustawy, osobie niepełnosprawnej przysługują uprawnienia pracownicze, o których mowa w rozdziale 4 zatytułowanym „Uprawnienia osób niepełnosprawnych” odpowiednio od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ustawy.

Zasady wliczania do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przedstawiają się następująco.

Art. 2a. 1. Osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

2. W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie ustanawia obowiązku poinformowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych w ustawie o rehabilitacji (…) jest prawem, a nie obowiązkiem danego pracownika.

Decyzja o zgłoszeniu pracodawcy faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.