Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży w okresie gdy uprawdopodobniła stan odmienny

Wyświetleń: 443   kobieta (5)

Pracownica w grudniu 2012r. otrzymała pismo wypowiadające umowę o pracę z uwagi na konieczność zmniejszenia stanu zatrudnienia. Wypowiedzenie doprowadziło do rozwiązania umowy o pracę w dniu 31 marca 2013r. W dniu 8 kwietnia 2013r. przedstawiła pracodawcy zaświadczenie od lekarza, że znajduje się w ciąży. Jak ustaliliśmy na podstawie tego zaświadczenia w dniu, w którym doszło do rozwiązania stosunku pracy pracownica znajdowała się w ciąży. W dniu dokonania wypowiedzenia pracownica nie była w ciąży, ale zaszła w nią w okresie wypowiedzenia. Nasza wątpliwość dotyczy terminu zawiadomienia o ciąży. Czy w takiej sytuacji, gdy o ciąży pracownica zawiadomiła pracodawcę dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy, obowiązuje zakaz rozwiązywania stosunku pracy? Czy rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownicą naruszyło przepisy prawa pracy?

Zgodnie z art. 177 § 1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i organizacja związkowa reprezentująca pracownicę wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Na podstawie zaświadczenia lekarskiego, które nie musi spełniać żadnych warunków, pracownica udowodniła, że zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia. Miało to istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Według bowiem utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego zakaz rozwiązywania umów o pracę obowiązuje również w sytuacji, (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.