Rozwiązanie umowy z pracownikiem wykonującym zadania służby bhp

Wyświetleń: 793

W jakim trybie mogę zwolnić pracownika – inspektora bhp i p.poż., jeżeli w dniu 1 lipca 2013 r. nie przedstawi dokumentu potwierdzającego jego kwalifikacje tj. dyplomu ukończenia technikum w zakresie bhp? Z jakim dniem mam mu wręczyć wypowiedzenie. Nasz Inspektor bhp do dnia dzisiejszego nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r., a zapytać go nie można wcześniej, ponieważ ma czas do 30 czerwca 2013 r. do północy. Kiedy mogę powiadomić związki zawodowe o zamiarze rozwiązania z nim stosunku pracy? Jeżeli zrobię to 1 lipca br., to Inspektor bhp może nagle zachorować.

W myśl § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 246, poz. 2468) osoby zatrudnione w służbie bhp i wykonujące zadania tej służby w dniu wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 lipca 2005r. niespełniające wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 4 rozporządzenia w sprawie służby bhp, miały zachowywać prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań tej służby przez okres 8 lat od wejścia w życie nowelizacji, tj. od 1 lipca 2013r.

Jeżeli pracownik w dniu 1 lipca 2005r. wykonywał zadania służby bhp, jako pracownik nieposiadający nowych kwalifikacji, to w świetle przepisów (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.