Samozatrudnieni kierowcy – stanowisko MTBiGM

Wyświetleń: 522

STANOWISKO MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z 26 SIERPNIA 2013 R. W SPRAWIE ZAKRESU PODMIOTOWEGO STOSOWANIA PRZEPISÓW O CZASIE PRACY KIEROWCÓW SAMOZATRUDNIONYCH (B M 4 – m g – 0 6 1 – 3 6 7 / 1 3)

W odpowiedzi na Pani pytania, Biuro Ministra uprzejmie informuje, że w pierwszej grupie kierowców są przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, dla której wymagane jest posiadanie licencji wspólnotowej lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozów drogowych, kierujący osobiście pojazdem. W drugiej grupie są kierowcy, także przedsiębiorcy, nieposiadający licencji wspólnotowej lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozów drogowych, którzy świadczą usługi kierowania pojazdem na rzecz podmiotów posiadających takie dokumenty.

Ponadto należy podkreślić, że przepisami o czasie pracy kierowców zostali objęci tylko ci samozatrudnieni kierowcy, którzy wykonują przewozy drogowe podlegające przepisom rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 lub UmowieEuropejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).

Jeżeli osoby, o które pyta Pani Redaktor, prowadzą działalność gospodarczą polegającą na kierowaniu pojazdem i nie posiadają licencji ani zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przewozów na potrzeby własne, wówczas znajdą się one w drugiej grupie. Jeżeli prowadzą inną działalność i wykonują przewozy drogowe podlegające rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 lub umowie AETR, wówczas muszą posiadać wymagane dokumenty.