Składki na Fundusz Pracy (zwolnienia) – stanowisko MPiPS

Wyświetleń: 553

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z 7 KWIETNIA 2014 R. NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ NR 25087 W SPRAWIE ZWOLNIENIA PRACODAWCÓW Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH ZA RODZICÓW POWRACAJĄCYCH DO PRACY PO WYKORZYSTANIU URLOPÓW MACIERZYŃSKICH, RODZICIELSKICH I WYCHOWAWCZYCH

 Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie zwolnienia pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za rodziców powracających do pracy po wykorzystaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, przekazaną przy piśmie z dnia 11 marca 2014 r., znak: SPS-023-25087/14, uprzejmie informuję.

Instytucja 36-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych została wprowadzona do systemu prawnego ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) i funkcjonuje od dnia l stycznia 2009 r.

Stosownie do treści przepisu art. 104a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) oraz art. 9a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272) pracodawcy, o których mowa w ww. przepisach, nie opłacają składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.