Treść świadectwa pracy – stanowisko MPiPS z 16 maja 2012r.

Wyświetleń: 686

STANOWISKO MPIPS Z 16 MAJA 2012 R. W SPRAWIE ZAMIESZCZANIA INFORMACJI O UPRAWNIENIACH PRACOWNICZYCH W ŚWIADECTWIE PRACY

MPiPS wyjaśnia, że w świadectwie pracy zamieszcza się informacje wymagane przepisami prawa pracy, zgodnie z art. 97 § 2 kodeksu pracy oraz rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 ze zm.). W ocenie MPiPS informacja o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego powinna zostać zamieszczona w świadectwie pracy w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy. W tym punkcie pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów. Takim uprawnieniem jest urlop ojcowski. Pracownik, który wykorzystał taki urlop, nie może bowiem ponownie z niego skorzystać u kolejnego pracodawcy.

Przepisy prawa dotyczące treści świadectwa pracy nie (…)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

(Rzeczpospolita, PiŚ z 30 maja 2012 r., str. D6)